Barnes & Noble

1542 Northern Blvd.
Manhasset, NY 11030
516-365-6723