Boulevard Tavern

4263 Hylan Blvd.
Staten Island, NY 10312
718-227-0892