Elizabeth Street Garden

226 Mott St.
New York, NY 10012