Harlem Children Zone

35 E. 125th St.
New York, NY 10035
646-672-2610