Ace Attorney (Gyakuten saiban) (NR)

Comedy
Takashi Miike Takumi Saitô, Makoto Ayukawa, Akiyoshi Nakao, Kimiko Yo, Mitsuki Tanimura, Hiroki Narimiya, Mirei Kiritani, Akira Emoto, Fumiyo Kohinata, Ryo Ishibashi Takeharu Sakurai, Sachiko Oguchi Hiroshi Miyazaki

Newsletters

All-access pass to the top stories, events and offers around town.

  • Top Stories
    Send:

Newsletters

All-access pass to top stories, events and offers around town.

Sign Up >

No Thanks!

Remind Me Later >