MORE

Dragon (Wu xia) (R)

Action/Adventure 114 November 30, 2012
Peter Ho-Sum Chan Donnie Yen, Takeshi Kaneshiro, Tang Wei, Yu Kang, Xiao Ran Li, Wu Jiang, Kenji Tanigaki, Yu Wang, Hua Yan, Kara Hui Oi Wah Lam Peter Chan, Huang Jianxin, Jojo Hui Radius/The Weinstein Co.

Newsletters

All-access pass to the top stories, events and offers around town.

  • Top Stories
    Send:

Newsletters

All-access pass to top stories, events and offers around town.

Sign Up >

No Thanks!

Remind Me Later >